Niniejszy serwis korzysta z plików cookies celem realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Dowiedz się więcej.

ZAMKNIJ

USP

Serwis edukacyjno-biznesowy
Stworzony dla pracowników aptek

Regulamin serwisu "PRO"

 

§ 1

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem serwisu PRO („Serwis”), składającego się z dwóch części – serwisu Stworzonedlafarmaceuty.pl („Serwis SDF”) oraz serwisu PRO-Brand („Serwis PRO-Brand”).
 2. Usługodawcą jest spółka USP Zdrowie sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-822, ul. Poleczki 35, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr pod numerem 0000347815, NIP: 701-021-92-41, kapitał zakładowy: 60.114.900,00 zł.

§ 2

 1. Usługobiorcą usług świadczonych przez Usługodawcę w Serwisie może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, o pełnej zdolności do czynności prawnych, będącą:
  1. farmaceutą, technikiem farmaceutycznym, kierownikiem apteki lub hurtowni farmaceutycznej, osobą fizyczną - przedsiębiorcą prowadzącym aptekę lub hurtownię farmaceutyczną, wspólnikiem spółek osobowych lub członkiem zarządu spółek kapitałowych prowadzących apteki lub hurtownie farmaceutyczne;
  2. lekarzem lub lekarzem dentystą;  po dokonaniu rejestracji lub po zalogowaniu się w sposób określony niniejszym Regulaminem.
 2. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne i bezpłatne dla w/w użytkowników po dokonaniu rejestracji. Osoby wskazane w § 2 ust. 1 lit. a) powyżej korzystać mogą zarówno z Serwisu SDF, jak i Serwisu PROBrand. Osoby wskazane w § 2 ust. 1 lit. b) powyżej korzystać mogą z Serwisu PRO-Brand.
 3. Szczegółowe warunki świadczenia poszczególnych rodzajów usług mogą określać odrębne regulaminy tych usług. W takim przypadku niniejszy Regulamin stosuje się uzupełniająco wobec regulaminu świadczenia poszczególnych usług.

§ 3

1. Usługobiorca powinien aktualizować dane zgromadzone w Serwisie w miarę konieczności. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki posługiwania się przez Usługobiorcę nieaktualnymi danymi.

§ 4

 1. Każdy Usługobiorca może posiadać jedno konto w Serwisie.
 2. Z jednego konta w Serwisie może korzystać wyłącznie jeden Usługobiorca.
 3. W celu zalogowania się w Serwisie  Usługobiorca może skorzystać z dwóch opcji, poprzez rejestrację w Serwisie lub rejestrację na stronach internetowych produktów USP Zdrowie, podstronach dla profesjonalistów.
 4. Usługobiorca nie może udostępniać danych konta innym osobom. 

§ 5

 1. Usługodawca zapewnia każdemu Użytkownikowi ochronę danych osobowych zgromadzonych w Serwisie w sposób zgodny z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) oraz niniejszym Regulaminem.
 2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zweryfikowania danych podanych przez Użytkownika. Świadczenie niektórych usług może być uzależnione od podania określonych danych osobowych przez Usługobiorcę. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki podania nieprawdziwych danych osobowych przez Usługobiorcę.
 3. Podczas rejestracji w Serwisie Usługodawca może żądać podania następujących danych Usługobiorcy:

a) w przypadku osób wskazanych w § 2 ust. 1 lit. a) Regulaminu:

 • Imię i nazwisko,
 • Adres e-mail,
 • Nr Prawa Wykonywania Zawodu Farmaceuty, Adres miejsca pracy.

b) w przypadku osób wskazanych w § 2 ust. 1 lit. b) Regulaminu:

 • Imię i nazwisko,
 • Adres e-mail,
 • Nr Prawa Wykonywania Zawodu Lekarza lub Lekarza Dentysty,
 • Specjalizacja,
 • Adres miejsca pracy.
 1. Faktyczny rodzaj przetwarzanych danych zależny jest od wybranych przez Usługobiorcę usług dostępnych w Serwisie.
 2. Usługodawca może przetwarzać podane przez Usługobiorcę podczas rejestracji dane na zasadach określonych niniejszym Regulaminem oraz ustawą o ochronie danych osobowych.
 3. Usługodawca powierzył przetwarzanie danych osobowych Connectmedica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-675), przy ul. Wołoskiej 22, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000342819. Connectmedica ma prawo, w drodze pisemnej umowy, powierzyć przetwarzanie Danych (w całości lub w części) następującym podmiotom: ComVision Sp. z o. o, ComVision Marek Bardziński lub wyznaczyć inny podmiot w trybie art. 37 Ustawy, po uprzednim poinformowaniu o tym Powierzającego.

§ 6

1. Poprzez rejestrację lub zalogowanie się w trybie opisanym w par. 2 ust. 2 Regulaminu w serwisie każdy Usługobiorca zobowiązuje się do:

 • przestrzegania porządku prawnego, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych i dobrach osobistych innych osób, zasad współżycia społecznego oraz korzystaniem z usług z poszanowaniem praw innych Usługobiorców oraz osób trzecich,
 • przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu,
 • używania udostępnionych usług i narzędzi dostępnych w serwisie w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, w szczególności nie powodując nadmiernego utrudnienia w korzystaniu z usług przez innych Usługobiorców (np. poprzez spam),
 • poszanowania polskiego prawa, zasad etykiety oraz dóbr osobistych innych Użytkowników,          stosowania technik i urządzeń nie zakłócających prac infrastruktury informatycznej,      nie podejmowania innych działań niezgodnych z przeznaczeniem Serwisu.
 • nie rozpowszechniania w portalu treści o charakterze reklamowym, politycznym, sprzecznym z prawem i dobrymi obyczajami, poza miejscami przeznaczonymi do tego rodzaju działalności,
 • terminowego i zgodnego z określonymi zasadami wypełniania własnych zobowiązań związanych z korzystaniem z usług świadczonych przez Usługodawcę,
 • nie dostarczania żadnych treści o charakterze bezprawnym naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne.

§ 7

 1. Prawidłowe korzystanie z usług świadczonych przez Usługodawcę jest możliwe wyłącznie przy pomocy aplikacji autoryzowanych i oznaczonych symbolem PRO przez Usługodawcę.
 2. Usługobiorca wyraża zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez Usługodawcę następujących danych technicznych i technologicznych:
  • adres IP komputera Usługobiorcy,
  • wywołany adres internetowy (url),
  • adres internetowy, z którego Usługobiorca przeszedł na strony portalu,
  • rodzaj przeglądarki, z jakiej Usługobiorca korzysta,
  • innych informacji transmitowanych protokołem http.
 3. Usługobiorca wyraża zgodę na przechowywanie przez Usługodawcę na jego komputerze niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług przez Usługodawcę. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Usługobiorcy, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Usługobiorcy, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Usługobiorcę.

§ 8

1. Usługobiorca może w każdym momencie zlikwidować konto na w Serwisie poprzez wybór odpowiedniej opcji w Serwisie. Wskutek likwidacji konta Usługobiorca traci możliwość korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę.

 1. Usługodawca może odmówić rejestracji w Serwisie  bądź zlikwidować konto Usługobiorcy w Serwisie

, jeśli:

  • działalność Usługobiorcy jest sprzeczna z obowiązującymi normami prawnymi bądź obyczajowymi, (w szczególności, ale nie wyłącznie, jeśli Usługobiorca nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich),
  • Usługobiorca nie wywiązuje się z przyjętych zobowiązań pomimo wezwania Usługodawcy,        Usługobiorca podał nieprawdziwe informacje podczas rejestracji.

3. W przypadkach mniejszej wagi Usługodawca może poprzestać na czasowym zawieszeniu konta Usługobiorcy.

4. Usługodawca informuje Usługobiorcę o likwidacji lub zawieszeniu konta w Serwisie na wskazany przy rejestracji adres poczty elektronicznej.

 1. Usługobiorca może odwołać się od decyzji o likwidacji lub zawieszeniu konta w Serwisie   na następujących warunkach:
  • odwołanie         powinno             być        złożone              na          adres               poczty elektronicznej kontakt@stworzonedlafarmaceuty.pl w terminie 14 dni od dostarczenia informacji, o której mowa w ust. 3,
  • odwołanie powinno składać się w szczególności z: treści reklamacji, jego uzasadnienia oraz dowodów na poparcie żądania,

6. Usługodawca udziela odpowiedzi na odwołanie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od daty jego wpływu. Udzielona w ten sposób odpowiedź jest ostateczna i odwołanie od niej nie przysługuje.

7. Określona w punktach 5 i 6 powyżej procedura reklamacyjna dotyczy także wszystkich innych zgłoszeń, reklamacji i skarg składanych przez Usługobiorcę, z zastrzeżeniem, że termin 14 dni wskazany w punkcie 5 nie ma zastosowania.

§ 9

1. Treści i usługi rozpowszechniane za pomocą Serwisu przez Usługodawcę nie mogą służyć diagnozie i terapii pacjenta, ale stanowią wyłącznie wartość edukacyjną. Aplikacje nie zastępują usług o charakterze medycznym. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do treści rozpowszechnianych w Serwisie, w szczególności nie bierze odpowiedzialności za skutki zastosowanych procedur medycznych, użytych środków medycznych, farmaceutyków, itp.

§ 10

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożność korzystania z usług, jeśli jest ona spowodowana przyczynami leżącymi po stronie Usługobiorcy.

§ 11

 1. Wszelkie utwory rozpowszechnione w portalach stanowią przedmiot praw autorskich Usługodawcy, podmiotów współpracujących z Usługodawcą bądź osób trzecich i podlegają ochronie przewidzianej przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pochodnych.
 2. Usługobiorca może korzystać z rozpowszechnionych utworów wyłącznie w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.
 3. Kopiowanie, tłumaczenie, opracowanie, rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie bądź przetwarzanie rozpowszechnionych możliwe jest wyłącznie na warunkach określonych przepisami prawa bądź po uzyskaniu pisemnej zgody Usługodawcy lub innej osoby, której przysługują autorskie prawa majątkowe do utworów.

§ 12

 1. Zmiana regulaminu przez Usługodawcę możliwa jest za zgodą Usługobiorcy, jeśli zmiana taka wynikać będzie ze zmiany przepisów obowiązującego prawa lub zmiany sposobu lub zasad działalności Serwisu .
 2. O proponowanej zmianie Usługodawca powiadomi zarejestrowanych Usługobiorców Serwisu co najmniej na 7 dni przed wejściem jej w życie. Usługobiorca nie wyrażający zgody na zmianę Regulaminu powinien wysłać swój sprzeciw na adres e-mail: kontakt@stworzonedlafarmaceuty.pl do dnia wejścia w życie przedmiotowej zmiany. 
 3. Odmowa wyrażenia zgody na udział w Serwisie na zasadach określonych w nowym brzmieniu regulaminu będzie skutkować trwałym usunięciem konta Usługobiorcy  z Serwisu .

§ 13

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.04.2016r. 
 2. Przystępując do Serwisu uczestnik wyraża zgodę na treść Regulaminu bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu jest sąd powszechny właściwy miejscowo zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.