Regulamin serwisu "PRO"

§ 1

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem serwisu PRO („Serwis”), składającego się z dwóch części – serwisu Stworzonedlafarmaceuty.pl („Serwis SDF”) oraz serwisu PRO-Brand („Serwis PRO-Brand”).
 2. Usługodawcą jest spółka USP Zdrowie sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-822, ul. Poleczki 35, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr pod numerem 0000347815, NIP: 701-021-92-41, kapitał zakładowy: 63.299,550 zł.

§ 2

 1. Usługobiorcą usług świadczonych przez Usługodawcę w Serwisie może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, o pełnej zdolności do czynności prawnych, będącą:
 • farmaceutą, technikiem farmaceutycznym, kierownikiem apteki lub hurtowni farmaceutycznej, osobą fizyczną - przedsiębiorcą prowadzącym aptekę lub hurtownię farmaceutyczną, wspólnikiem spółek osobowych lub członkiem zarządu spółek kapitałowych prowadzących apteki lub hurtownie farmaceutyczne;
 • lekarzem lub lekarzem dentystą; po dokonaniu rejestracji lub po zalogowaniu się w sposób określony niniejszym Regulaminem.
 1. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne i bezpłatne dla w/w użytkowników po dokonaniu rejestracji. Osoby wskazane w § 2 ust. 1 lit. a) powyżej korzystać mogą zarówno z Serwisu SDF, jak i Serwisu PRO-Brand. Osoby wskazane w § 2 ust. 1 lit. b) powyżej korzystać mogą z Serwisu PRO-Brand.
 2. Szczegółowe warunki świadczenia poszczególnych rodzajów usług mogą określać odrębne regulaminy tych usług. W takim przypadku niniejszy Regulamin stosuje się uzupełniająco wobec regulaminu świadczenia poszczególnych usług.

§ 3

 1. Usługobiorca powinien aktualizować dane zgromadzone w Serwisie w miarę konieczności. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki posługiwania się przez Usługobiorcę nieaktualnymi danymi.

§ 4

 1. Każdy Usługobiorca może posiadać jedno konto w Serwisie.
 2. Z jednego konta w Serwisie może korzystać wyłącznie jeden Usługobiorca.
 3. W celu zalogowania się w Serwisie Usługobiorca może skorzystać z dwóch opcji, poprzez rejestrację w Serwisie lub rejestrację na stronach internetowych produktów USP Zdrowie, podstronach dla profesjonalistów.
 4. Usługobiorca nie może udostępniać danych konta innym osobom.

§ 5

Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorców na zasadach oraz w sposób określony w Polityce Prywatności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 6

 1. Poprzez rejestrację lub zalogowanie się w trybie opisanym w par. 2 ust. 2 Regulaminu w Serwisie każdy Usługobiorca zobowiązuje się do:
 • przestrzegania porządku prawnego, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych i dobrach osobistych innych osób, zasad współżycia społecznego oraz korzystaniem z usług z poszanowaniem praw innych Usługobiorców oraz osób trzecich,
 • przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu,
 • używania udostępnionych usług i narzędzi dostępnych w serwisie w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, w szczególności nie powodując nadmiernego utrudnienia w korzystaniu z usług przez innych Usługobiorców (np. poprzez spam),
 • poszanowania polskiego prawa, zasad etykiety oraz dóbr osobistych innych Użytkowników,
 • stosowania technik i urządzeń nie zakłócających prac infrastruktury informatycznej,
 • nie podejmowania innych działań niezgodnych z przeznaczeniem Serwisu,
 • nie rozpowszechniania w portalu treści o charakterze reklamowym, politycznym, sprzecznym z prawem i dobrymi obyczajami, poza miejscami przeznaczonymi do tego rodzaju działalności,
 • terminowego i zgodnego z określonymi zasadami wypełniania własnych zobowiązań związanych z korzystaniem z usług świadczonych przez Usługodawcę,
 • nie dostarczania żadnych treści o charakterze bezprawnym naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne.

§ 7

 1. Prawidłowe korzystanie z usług świadczonych przez Usługodawcę jest możliwe wyłącznie przy pomocy aplikacji autoryzowanych i oznaczonych symbolem PRO przez Usługodawcę.

§ 8

 1. Usługobiorca może w każdym momencie zlikwidować konto na w Serwisie poprzez wybór odpowiedniej opcji w Serwisie. Wskutek likwidacji konta Usługobiorca traci możliwość korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę.
 2. Usługodawca może odmówić rejestracji w Serwisie bądź zlikwidować konto Usługobiorcy w Serwisie, jeśli:
 • działalność Usługobiorcy jest sprzeczna z obowiązującymi normami prawnymi bądź obyczajowymi, (w szczególności, ale nie wyłącznie, jeśli Usługobiorca nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich)
 • Usługobiorca nie wywiązuje się z przyjętych zobowiązań pomimo wezwania Usługodawcy,
 • Usługobiorca podał nieprawdziwe informacje podczas rejestracji.
 1. W przypadkach mniejszej wagi Usługodawca może poprzestać na czasowym zawieszeniu konta Usługobiorcy.
 2. Usługodawca informuje Usługobiorcę o likwidacji lub zawieszeniu konta w Serwisie na wskazany przy rejestracji adres poczty elektronicznej.
 3. Usługobiorca może odwołać się od decyzji o likwidacji lub zawieszeniu konta w Serwisie na następujących warunkach:
 • Odwołanie powinno być złożone na adres poczty elektronicznej [email protected] w terminie 14 dni od dostarczenia informacji, o której mowa w ust. 3,
 • odwołanie powinno składać się w szczególności z: treści reklamacji, jego uzasadnienia oraz dowodów na poparcie żądania,
 1.  Usługodawca udziela odpowiedzi na odwołanie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od daty jego wpływu. Udzielona w ten sposób odpowiedź jest ostateczna i odwołanie od niej nie przysługuje.
 2. Określona w punktach 5 i 6 powyżej procedura reklamacyjna dotyczy także wszystkich innych zgłoszeń, reklamacji i skarg składanych przez Usługobiorcę, z zastrzeżeniem, że termin 14 dni wskazany w punkcie 5 nie ma zastosowania.

§ 9

 1. Treści i usługi rozpowszechniane za pomocą Serwisu przez Usługodawcę nie mogą służyć diagnozie i terapii pacjenta, ale stanowią wyłącznie wartość edukacyjną. Aplikacje nie zastępują usług o charakterze medycznym. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do treści rozpowszechnianych w Serwisie, w szczególności nie bierze odpowiedzialności za skutki zastosowanych procedur medycznych, użytych środków medycznych, farmaceutyków, itp.

§ 10

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożność korzystania z usług, jeśli jest ona spowodowana przyczynami leżącymi po stronie Usługobiorcy.

§ 11

 1. Wszelkie utwory rozpowszechnione w portalach stanowią przedmiot praw autorskich Usługodawcy, podmiotów współpracujących z Usługodawcą bądź osób trzecich i podlegają ochronie przewidzianej przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pochodnych.
 2. Usługobiorca może korzystać z rozpowszechnionych utworów wyłącznie w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.
 3. Kopiowanie, tłumaczenie, opracowanie, rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie bądź przetwarzanie rozpowszechnionych możliwe jest wyłącznie na warunkach określonych przepisami prawa bądź po uzyskaniu pisemnej zgody Usługodawcy lub innej osoby, której przysługują autorskie prawa majątkowe do utworów.

§ 12

 1. Zmiana regulaminu przez Usługodawcę możliwa jest za zgodą Usługobiorcy, jeśli zmiana taka wynikać będzie ze zmiany przepisów obowiązującego prawa lub zmiany sposobu lub zasad działalności Serwisu.
 2. O proponowanej zmianie Usługodawca powiadomi zarejestrowanych Usługobiorców Serwisu co najmniej na 7 dni przed wejściem jej w życie. Usługobiorca nie wyrażający zgody na zmianę Regulaminu powinien wysłać swój sprzeciw na adres e-mail: [email protected] do dnia wejścia w życie przedmiotowej zmiany.
 3. Odmowa wyrażenia zgody na udział w Serwisie na zasadach określonych w nowym brzmieniu regulaminu będzie skutkować trwałym usunięciem konta Usługobiorcy z Serwisu.

§ 13

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 r.
 2. Przystępując do Serwisu uczestnik wyraża zgodę na treść Regulaminu bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu jest sąd powszechny właściwy miejscowo zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

Załączniki: