Załącznik nr 1 do Regulaminu serwisu „PRO” Polityka prywatności

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych podanych przez Usługobiorców serwisu „PRO” jest USP Zdrowie sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 02-822 Warszawa, ul. Poleczki 35.

USP Zdrowie sp. z o.o. jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347815, oraz posługuje się następującymi numerami identyfikacyjnymi: NIP 7010219241, REGON 142269887.

Jeżeli chce Pani/Pan skontaktować się z USP Zdrowie sp. z o.o. w sprawach związanych z przetwarzaniem osobowych prosimy o:

 • wysłanie wiadomości mailowej na adres: [email protected];
 • wysłanie listu na adres: USP Zdrowie sp. z o.o., ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa.

Zakres obowiązywania

W ramach Polityki Prywatności serwisu „PRO” chcemy przekazać Państwu informacje związane z działaniami, które podejmujemy w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych. Chcemy przekazać Państwu również informacje dotyczące praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy przetwarzania danych w ramach usług świadczonych przez USP Zdrowie za pośrednictwem serwisu PRO (dalej „Serwis”), składającego się z dwóch części – serwisu Stworzonedlafarmaceuty.pl (dalej „Serwis SDF”) oraz serwisu PRO-Brand („Serwis PRO-Brand”).

Informujemy, że Polityka Prywatności uwzględnia wymagania, które wynikają z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). W dalszych fragmentach Polityki Prywatności wspomniany akt prawny będziemy opisywać za pomocą skrótu „RODO”.

Zakres gromadzonych danych, cele przetwarzania i podstawy prawne

W ramach Serwisu Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w różnych celach, zakresie oraz na kilku podstawach prawnych wskazanych w RODO.

Założenie i prowadzenie Konta, korzystanie z usług 

Skorzystanie z usług oferowanych przez Serwis wymaga założenia konta przez Usługobiorcę.

Zakładając konto Usługobiorcy są poproszeni o podanie konkretnych informacji takich jak:

 1. w przypadku Usługobiorców będących farmaceutą, technikiem farmaceutycznym, kierownikiem apteki lub hurtowni farmaceutycznej, osobą fizyczną - przedsiębiorcą prowadzącym aptekę lub hurtownię farmaceutyczną, wspólnikiem spółek osobowych lub członkiem zarządu spółek kapitałowych prowadzących apteki lub hurtownie farmaceutyczne: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, nr Prawa Wykonywania Zawodu Farmaceuty, adres miejsca pracy;
 2. w przypadku Usługobiorców będących lekarzem lub lekarzem dentystą: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, nr Prawa Wykonywania Zawodu Lekarza lub Lekarza Dentysty, specjalizacja, adres miejsca pracy.

Podanie tych danych jest całkowicie dobrowolne, lecz niezbędne do założenia i utrzymania konta.

Usługa konta umożliwia Usługobiorcom, o którym mowa w pkt a) powyżej dostęp do Serwisu SDF oraz Serwisu PRO-Brand. W przypadku Usługobiorców, o których mowa w pkt b) powyżej, posiadanie konta umożliwia korzystanie z funkcjonalności Serwisu PRO-Brand.

W związku z zapewnieniem obsługi w zakresie zakładania i zarządzania kontami oraz rozwiązywaniem problemów technicznych, możemy również przetwarzać Pani/Pana zapytania lub innego rodzaju wiadomości dotyczące bezpośrednio świadczonych przez nas usług.

Podstawą prawną do przetwarzania przez nas tego rodzaju danych osobowych jest przesłanka niezbędności wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Działania statystyczne, zapewnienie bezpieczeństwa

W ramach Serwisu gromadzimy dane osobowe dotyczące Pani/Pana aktywności, takie jak: adres IP komputera Usługobiorcy, wywołany adres internetowy (URL), adres internetowy, z którego Usługobiorca przeszedł na strony Serwisu, rodzaj przeglądarki internetowej Usługobiorcy, inne informacje transmitowane protokołem http.

Podstawą prawną przetwarzania przez nas tego rodzaju danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na rozwijaniu Serwisu w celu zapewnienia Usługobiorcom najwyższej jakości usług.

Adres IP i pliki cookie

W ramach Serwisu gromadzimy dane w wykorzystaniem technologii plików cookie. Ciasteczka („cookie”) to niewielkie pliki tekstowe przechowujące dane lokalnie na komputerze lub innym urządzeniu.

Za pośrednictwem plików cookie serwer strony internetowej ma możliwość zachowania informacji np. o preferencjach i ustawieniach komputera lub innego urządzenia, które są odtwarzane w czasie kolejnej wizyty. Innymi słowy pliki cookie wykorzystywane są między innymi do zapewnienia przyjaznego korzystania z Serwisu tak, aby możliwe było np. korzystanie z niego bez konieczności ponownego logowania się. Zbierane są zarówno ciasteczka „stałe”, jak i „sesyjne”. Ciasteczka „stałe” przechowywane są na komputerze Usługobiorcy przez dłuższy czas, podczas gdy ciasteczka „sesyjne” są usuwane automatycznie po zamknięciu okna przeglądarki.

Pliki cookie nie gromadzą danych osobowych Usługobiorcy, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Usługobiorcy, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Usługobiorcę.

Przetwarzanie danych w postaci plików cookie odbywa się na podstawie zgody wyrażonej za pomocą ustawień przeglądarki internetowej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celach statystycznych, rozwoju usług oraz celach marketingowych (wyświetlanie reklam na stronach www).

Marketing, newsletter

Pani/Pana dane osobowe są wykorzystywane przez nas także w celach marketingowych polegających na promocji naszych towarów i usług.

W ramach naszej działalności marketingowej m.in. wysyłamy naszym Usługobiorcom wiadomości zawierające informacje o charakterze handlowym (newsletter). W przypadku, jeśli Pani/Pan poda swój numer telefonu oraz wyrazi zgodę na kontakt telefoniczny w celach marketingowych lub edukacyjnych, będziemy się z Państwem kontaktować telefonicznie także w celu przedstawienia naszych ofert lub innych informacji o charakterze handlowym lub marketingowym, jak też w sprawach związanych z prowadzonymi przez nas działaniami edukacyjnymi.

Podkreślamy, że otrzymanie informacji handlowych takich jak oferty, promocje czy newsletter, lub kontakt telefoniczny mają miejsce wyłącznie w przypadku, gdy wyraził Pani/Pan odrębną zgodę na komunikację marketingową, którą można w dowolnym momencie wycofać. Wycofanie zgody jest możliwe w ramach funkcjonalności konta Usługobiorcy lub poprzez odnośnik zamieszczany w każdej wiadomości elektronicznej zawierającej komunikaty marketingowe.

Podstawą prawną przetwarzania przez nas tego rodzaju danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu działań marketingowych oraz zgoda wyrażona przez Usługobiorcę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Egzekwowanie przestrzegania Regulaminu, w tym zwalczanie oszustw i nadużyć

W związku z troską o interesy naszych Usługobiorców, dane osobowe zbierane w ramach Serwisu są wykorzystywane również do monitorowania zgodności poszczególnych działań z postanowieniami Regulaminu oraz do zwalczania oszustw.

Podstawą prawną przetwarzania przez nas tego rodzaju danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na zwalczaniu zjawisk niepożądanych i przeciwdziałaniu oszustwom.

Ustalenie oraz dochodzenie roszczeń

W niektórych przypadkach, dane osobowe przez nas zebrane mogą być przetwarzane w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń dotyczących sposobu korzystania przez Pani/Pana z naszych usług lub zawartych Umów sprzedaży.

Podstawą prawną przetwarzania będzie w takim przypadku prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na konieczności ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń, a także na obronie przed roszczeniami.

Odbiorcy danych osobowych

Informujemy, że powierzyliśmy przetwarzanie danych osobowych Albo/albo sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie ul. Poznańska 7 lok 1 oraz Canvas White sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kurpińskiego 74. Albo/albo sp. z o.o. oraz Canvas White sp.  z o.o.  ma prawo, w drodze pisemnej umowy, powierzyć przetwarzanie danych (w całości lub w części) innym podmiotom, po uprzednim poinformowaniu o tym powierzającego.

Dodatkowo dane są udostępniane następującym kategoriom odbiorców:
 • Okręgowej Izbie Aptekarskiej w Białymstoku w przypadku korzystania przez Usługobiorców z usług szkoleniowych związanych z doskonaleniem zawodowym;
 • Innym dostawcom wspierających nasze usługi (np. wsparcie IT, web deweloperzy, firmy hostingowe, agencje marketingowe, dostawcy narzędzi marketingowych);
 • firmom świadczącym usługi kurierskie;
 • innym spółkom należącym do Grupy USP w zakresie, w jakim jest to uzasadnione wymogami korporacyjnymi,
 • właściwym organom publicznym działającym na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
   
Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe związane z kontem przechowujemy przez czas jego posiadania w Serwisie dla celów realizacji usług świadczonych zgodnie z Regulaminem, jak również do celów marketingowych.

Po usunięciu konta Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat, liczony od dnia usunięcia konta dla celów rozpatrywania roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług, a następnie zostaną usunięte albo zanonimizowane.

Dane osobowe związane z technologią plików cookie są przechowywane przez czas odpowiadający cyklowi życia plików cookie 14 miesięcy lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

W ramach Serwisu zapewniamy Pani/Panu realizację praw dotyczących przetwarzania danych osobowych.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO)

W każdym momencie ma Pani/Pan prawo uzyskać od nas potwierdzenie tego, czy przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe. W sytuacji, gdy ma to miejsce, przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • uzyskania dostępu do swoich danych osobowych;
 • uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych osobowych, planowanym okresie przechowywania danych lub kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących na gruncie przepisów RODO oraz o prawie wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, o źródłach pochodzenia danych;
 • uzyskania kopii swoich danych osobowych.
Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)

W każdym momencie może Pani/Pan zażądać od nas sprostowania lub uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Realizacja tego prawa może odbyć się poprzez samodzielną zmianę danych w ramach zarządzania kontem. Może Pani/Pan również żądać od nas sprostowania lub uzupełnienia innego rodzaju danych kontaktując się z nami mailowo, pisemnie lub telefonicznie.

Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO)

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Żądanie usunięcia wszystkich danych osobowych będzie przez nas potraktowane jako żądanie usunięcia Konta.

Prawo do żądania usunięcia danych osobowych przysługuje Pani/Panu jeżeli:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych;
 • została cofnięta zgoda, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
 • dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
 • Prawo do usunięcia danych osobowych nie ma charakteru bezwzględnego. Administratorzy mogą zachować pewne kategorie danych osobowych w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa, czy też niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)

W związku z przetwarzaniem osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do ich ograniczenia, gdy:

 • kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych;
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia;
 • nie potrzebujemy już danych dla swoich celów, ale Pani/Pan potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń;
 • został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania danych – ograniczymy przetwarzanie danych do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.

Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)

Ma Pani/Pan prawo do otrzymania danych osobowych, które nam Pani/Pan dostarczył oraz ich przesłania do innego, wybranego przez siebie administratora danych osobowych. Prawo do przenoszenia przysługuje w sytuacji, gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie zgody lub przesłanki wykonania umowy oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany tj. w systemach IT. W tym celu dostarczymy Pani/Panu kopię danych w postaci pliku nadającego się do odczytu komputerowego (np. CSV, Excel).

Może Pani/Pan również zażądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas takiemu administratorowi bezpośrednio. Zastrzegamy, że w takim przypadku spełnimy takie żądanie wtedy, gdy będzie to techniczne możliwe.

Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO)

W każdym momencie ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystania danych osobowych, jeżeli przetwarzamy dane w oparciu o podstawę prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach marketingowych sprzeciw wyłączy Pani/Pana spod operacji marketingowych, w tym profilowania i przesyłania komunikatów marketingowych. Prosimy pamiętać, że wyświetlanie reklam w ramach Serwisu odbywa się na podstawie zgody na wykorzystanie plików cookie. Aby nie otrzymywać reklam opartych na technologii cookie konieczna jest zmiana ustawień przeglądarki.

Prawo do wycofania zgody (art. 7 RODO)

Ma Pani/Pan prawo do wycofania każdej zgody, której została udzielona w momencie rejestracji w Serwisie, jak również podczas korzystania ze świadczonych przez nas usług. Prosimy pamiętać, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

W związku z przetwarzaniem danych osobowych może Pani/Pan wystąpić ze skargą do właściwego organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).